Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä oleva asunto-osakeyhtiölaki on iso paketti eikä turhaan olekaan. Asunto-osakeyhtiömuotoisissa asunnoissa asuu yli 40 prosenttia suomalaisista. Tämä lakiesitys koskee siis melkein joka toista kansalaista. Asunto-osakeyhtiölain valmistelussa on pyritty selkeyden lisäämiseen. Tämä onkin tärkeää, koska yhtiöiden hallituksissa istuu pääsääntöisesti maallikoita, tavallista kansaa. Laki on yritetty kirjoittaa tavallista helpommin ymmärrettävään muotoon ja esimerkiksi viittaukset toisiin lakeihin ja pykäliin on karsittu minimiin. Hyvä näin, vaikka eihän lakiteksti ikinä kovin helppoa luettavaa ole.

Uusi laki selkeyttää yhtiöiden ja niiden osakkaiden vastuujakoa sekä päätöksentekoa. Erityisen tärkeää tämä on kunnossapitovastuun, korjausten ja muutostöiden osalta. Kunnossapidon ja korjausten suunnitelmallisuutta pyritään vahvistamaan sillä, että taloyhtiön hallituksen on esitettävä tulevaisuutta koskeva kunnossapitosuunnitelma. Tämä on eräänlainen, toivottavasti moderni versio viisivuotissuunnitelmasta.

Hissien jälkiasennusta ja sitä koskevaa päätöksentekoa sekä kustannusten jakautumisen laskemista on helpotettu ja selkeytetty. Ympäristövaliokunta esittää lausumassaan, että jatkossa toteutetaan internet-pohjainen palvelu, jonka avulla asukkaat ja yhtiöt pystyvät selvittämään hissin asennuksen kustannukset ja kustannustenjaon. Tämä on erittäin tervetullutta ja tasoittaa osaltaan tietä hissien jälkiasennukselle.

Uusi lainsäädäntö helpottaa myös huoneistokohtaisten vesimittarien asennusta koskevaa päätöksentekoa. Mittarit voidaan jatkossa asentaa yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä. Tämä on tärkeätä, koska lämpimän käyttöveden osuus asuntojen energiankulutuksesta on yllättävän suuri, jopa joitakin kymmeniä prosentteja, ja tähän kokonaisuuteen päästään käsiksi vain asuntokohtaisella seurannalla ja siitä syntyvän taloudellisen kannusteen avulla. Tältä osin uudistus on hyvä.

Sen sijaan lämmitys- ja sähköenergian säästöön uusi laki ei mielestäni tuo riittäviä kannusteita. Kuten valiokunnan puheenjohtaja ja oikeusministeri täällä totesivat, tässä laissa säädetään eräällä lailla vain minimitasosta. Perusteena tähän on käytetty sitä, että asunto-osakeyhtiölaki ei ole oikea paikka sitovien säästötavoitteiden asettamiseksi. Totta tietysti onkin, että energiatehokkuusvelvoitteiden tulee jatkossa koskea kaikkea asumista ja kiinteistönpitoa, siis myös omakotitaloja, liikehuoneistoja ja vuokra-asumista.

Koska asumisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat jopa 30 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä, on asumisen energiatehokkuuteen kuitenkin syytä rakentaa nopeassa tahdissa vahvoja kannusteita. Näyttää nimittäin siltä, etteivät energian säästämisestä sinänsä tulevat rahansäästöt kannusta riittävästi energiatehokkuusinvestointien tekemiseen. Ympäristövaliokunta kiinnittää mietinnössään tähän kokonaisuuteen melko laajalti huomiota. Valistus, opastus ja neuvonta ovat jatkossa tietysti tärkeässä asemassa, mutta myös rakentamis- ja energiatehokkuus- sekä muitakin määräyksiä tulee tarkastella tätä tavoitetta silmälläpitäen. Esimerkiksi kiinteistöveron porrastus energiankulutuksen mukaan voisi olla tehokas keino edetä.

Naapurimaassamme Ruotsissa on löydetty tehokkaat keinot, joilla on onnistuttu nopeassa tahdissa siirtymään suurin joukoin sähkö- sekä öljylämmityksestä maalämpöpumppujen ja pellettikattiloiden käyttöön. Naapurista olisi syytä käydä katsomassa mallia.

Arvoisa puhemies! Haastankin ympäristöministeriön ja erityisesti asuntoministeri Vapaavuoren käymään vakavalla mielellä asumisen energiankulutuksen ja ilmastopäästöjen kimppuun.

 

Timo Juurikkala 30.11.2009

Siirry sivun alkuun