Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Hallituksen esitys laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Arvoisa puhemies!

Tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys nuorisolain muuttamisesta on perustaltaan terve ja hyvä laki ja tämän tavoitteet ovat ihan kohdallaan tässä. Kuten keskustelusta on käynyt ilmi, niin syrjäytymisen torjuntaan tässä haetaan lisää potkua ja uusia konsteja nuoriin kohdistuvien palveluiden parempaan yhteensovitukseen ja vaikuttavuuteen ja nuorten olojen kohentamiseen. Tässä on myös, kuten ministeri esitteli, ja kiinnitän siihen huomiota, uusi termi "monialainen verkosto". Se on mielestäni paljon osuvampi kuin aiemmin vakiintunut moniammatillinen verkosto -termi, tämä kuvaa paremmin toiminnan luonnetta.

Mutta kuten ministerille esitin kysymyksen tuosta asiakasnäkökulmasta tai nuorten itsensä äänen kuulemisesta näitten verkostojen toiminnassa, niin olen edelleen sitä mieltä, että valiokunnan käsitellessä tätä lakiesitystä, mielestäni olisi hyvä tähän kiinnittää huomiota, että jos tällaisen verkoston tarkoitus on parantaa nuoria koskevien palvelujen osuvuutta ja kohdentuvuutta, niin kyllä se olisi silloin hyvin tärkeätä siinä työssä myös pitää nuoret itse mukana sillä tavalla, että heidän näkemyksiään siitä kohdentumisesta ja palveluiden osuvuudesta kuunneltaisiin ja otettaisiin huomioon. Tässä on tietysti monta eri mahdollisuutta, miten tämä käytännössä voidaan toteuttaa.

Nyt tässä keskustelun aikana tuli myös esille tällainen ajatus, että tällaisten monialaisten verkostojen syntyessä syntyisi sitten mahdollisesti myös fyysinen paikka, jossa nämä verkostot sitten toimisivat. Tämä varmasti olisi ihan paikallaan, ja tiedän, että erinäisissä kunnissa tämän tyyppistä kehitystä jo onkin menossa. Ainakin Vantaalla ja Espoossa kehitellään tällaisia ennalta ehkäisevän työn keskuksia, johon eri alojen ammattilaiset sitten jonkinlaista nuorten vastaanottoa kokoontuvat pitämään.

Nythän on sillä tavalla, että nuorten vapaa-ajassa, siis koulun tai työajan jälkeisenä aikana, viranhaltijoista on käytännössä vain nuorisotyöntekijät työssä silloin. Kuitenkin nuorilla on varsin runsaasti vapaa-aikaa, illat ovat pitkiä, ja olisi kyllä hyvä, että näitä, esimerkiksi sosiaalityötä ja ehkä opintojen ohjaustakin mutta lähinnä nyt sosiaalityöntekijän panosta, ohjattaisiin edes jossain määrin tänne nuorten vapaa-ajan puolelle myöskin.

Sitten kiinnittäisin huomiota tähän etsivän nuorisotyön käsitteeseen ja toimintaan, joka tämän lainsäädännön uudistuessa ikään kuin saa lainsäädännön suojan ja vakinaistuu. Periaatteessa tämä toiminta on tietysti ihan positiivista ja oikein hyvääkin. Mutta täällä on monissa puheenvuoroissa sanottu, että tässä on kysymys varhaisesta tuesta. Minun mielestäni tarkkaan ottaen, jos etsivän työparitoiminnan nojalla joudutaan syrjäytyneitä nuoria hakemaan kotoa tai muualta, niin silloin ei enää olla kyllä varhaisen tuen piirissä. Kyllä se on jo sitten aika myöhäistä tukea. Hyvä niin, että on tukea, mutta kyllä tämmöiseen pitäisi pystyä puuttumaan aikaisemmin. Ymmärsin, että ed. Pulliainen vähän tätä samaa asiaa tarkoitti vastauspuheenvuorossaan tuossa aikaisemmin.

Kyllä tämä tämmöinen etsivän nuorisotyön näin laajamittainen tarve kuin näyttää nyt olevan kyllä kertoo siitä, että meidän verkkomme vuotaa, turvaverkkomme vuotaa. Pitäisi myös pohtia sitä, millä tällaisia vuotoja pystyttäisiin tilkitsemään ja ehkäisemään jo ennalta se nuoren putoaminen ja häviäminen sillä tavalla, että hänet tarvitsee uudestaan etsiä. Siinä säästyisi kyllä resurssejakin.

Täytyy ottaa huomioon, että peruskoulussa, oppivelvollisuuskoulussa, meillä on ikäluokasta käytännössä 100 prosenttia ikään kuin viranomaistoiminnan piirissä ja seurannan piirissä. Sitten se seuranta ja kontakti näihin nuoriin tavallaan lössähtää siinä kohtaa sitten, kun oppivelvollisuus päättyy. Silloin ei enää turvaverkko ikään kuin ole eheä.

Tässä pitäisi varmasti sosiaalityön, opinto-ohjauksen, nuorisotyön piirissä miettiä niitä menettelyjä, millä voitaisiin tähän seurantaan paremmin keskittyä. Onhan, niin kuin täällä jossain puheenvuorossa tuli esille, usein nämä syrjäytymisuhan alla olevat nuoret helppo löytää ainakin peruskouluaikana ja jopa aikaisemminkin. Eli se riskiryhmä tavallaan on kyllä helposti viranhaltijoitten tunnistettavissa. Pitäisi vaan saada esimerkiksi nuorisotyön tai erityisnuorisotyön piirissä luotua se kontakti näihin nuoriin siinä vaiheessa, kun he eivät vielä ole hävinneet järjestelmän piiristä, että olisi paljon helpompi puuttua ja tuoda sitä apua, jos olisi henkilökohtainen tuntemus jo olemassa aiemmin.

Arvoisa puhemies!

Sitten lopuksi vielä totean, että kolmantena ulottuvuutena tässä lakiehdotuksessa on tämä tietojen vaihdon parantaminen. Tämä on erinomainen asia, että tähän selkeyttä tältä osin tulee. Tämä ei varmaan ihan kaikkia ongelmia alalla ratkaise, mutta oikeasti on niin, että tämä tietosuoja ja sen tulkinnat on ollut monessa kohdin tämän järkevän verkostotyön esteenä. Nyt minusta ainakin näyttää, että nämä tässä lakiehdotuksessa olevat säädökset ovat sillä tavalla selkeyttäneet, että niitten avulla pystytään mahdollistamaan tarpeellinen tietojen vaihto.

 

Timo Juurikkala 10.2.2010

Siirry sivun alkuun