Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttaminen

Puheenvuoro täysistuntokäsittelyssä 5.5.2010

Arvoisa puhemies!

Suomen kansallispuistot ovat luonnonsuojelumme kruununjalokiviä, ja ne muodostavat suojelualueverkostomme rungon. Puistot on perustettu ennen muuta alkuperäisen luonnon suojelemiseksi, mutta toisaalta ne on tarkoitettu myös kansalaisten virkistäytymiseen ja luontoharrastuksen tukemiseen. Kansallispuistojen alueella nimenomaan luonnon ja luontoarvojen pitää kuitenkin olla valtiovallan erityisessä suojeluksessa. Rakentaminen ja elinkeinotoiminta ovatkin pääsääntöisesti kiellettyjä kansallispuistojen sisällä. Ainoastaan retkeilyä ja liikkumista tukevat ja ohjaavat vähäiset rakennelmat sallitaan. Ainoat poikkeukset tähän sääntöön ovat Pallas-Yllästunturin ja Kolin kansallispuistot, joissa on ollut hotellitoimintaa jo ennen kyseisten kansallispuistojen perustamista. Kumpikin näistä on myös tunnettuja kansallismaisemia.

Lakiehdotuksen mukainen ylisuuri 320-paikkainen uusi hotelli lisää käyttöpainetta ja herkän luonnon kulumista Pallas-Yllästuntunrin kansallispuiston ydinalueella. Myös jätevesikuormituksen määrä kasvaa, mikä todennäköisesti tulee lisäämään rehevöitymistä alapuolisessa vesistössä, vaikka alueen puhdistamoa paranneltaisiinkin. Pallas-lakiesityksen ainoa selkeä hyvä puoli on se, että alueella oleva lähes 100-paikkainen matkailuvaunualue poistuu. Asuntovaunukenttä sopiikin harvinaisen huonosti kansallismaisemaan. Olisi ollut hyvä, jos myös maisemaan voimakkaasti vaikuttavat lasketteluhissit olisi samassa yhteydessä määrätty poistettavaksi. Laskettelun edistäminen ei kuulu vähäisimmässäkään määrin kansallispuistojen perustehtävään.

Pallas-hotellin vanhin osa on rakennettu 1940-luvulla ja sittemmin hotellia on laajennettu. Viimeisten vuosien aikana hotellirakennus on päästetty rapistumaan ja tätä on käytetty perusteena käsittelyssä olevalle lakiesitykselle. Maankäyttö- ja rakennuslain velvoitteiden mukaiseen rakennuksen kunnostamiseen ei tätä lakimuutosta kuitenkaan tarvittaisi, kuten muun muassa ed. Tiusanen täällä totesi.

Arvoisa puhemies!

Monien vihreiden mielestä Pallaksen hotellin ehdoton maksimikoko on 250 vuodepaikkaa, ja tällaiseen kompromissiin olisimme valmiit. Arvioimme, että tässä mitassa ympäristön kuormittuminen ei lisääntyisi ratkaisevalla tavalla nykytilanteeseen nähden. Esitänkin, että lakiehdotuksen 4 a §:n 2 momentti muutetaan sillä tavoin, että majoitustilojen vuodepaikkamäärä rajataan 250:een ja rakennusoikeutta supistetaan vastaavasti siten kuin vastalauseesta 2 ilmenee.

Arvoisa puhemies!

Kaikkein olennaisin periaatteellinen kysymys tässä Pallas-laissa on kuitenkin se, että kansallispuisto avataan rakentamiselle ja että tästä voi muodostua ennakkotapaus. Tämän takia tulen itse äänestämään lain hylkäämisen puolesta, mikäli vihreä kompromissi ei tule hyväksytyksi. Jos kerran Pallaksella saa rakentaa, niin miksi ei muissakin kansallispuistoissa ja muilla luonnonsuojelualueilla? Jos yksittäisen yrityksen taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen mahdollistaa Pallaksella luonnonsuojelulain vastaisen rakentamisen, niin miksei vastaava tilanne voisi syntyä muuallakin? Ympäristövaliokunnan mietinnössä Pallas-hotellin ennakkotapausluonne pyritään selväsanaisesti kieltämään. Tästä huolimatta on kovin todennäköistä, että rajoja tullaan koettelemaan jatkossa monasti vedoten nimenomaan tähän lakimuutokseen.

Pallaksen hotelli on monelle retkeilijäsukupolvelle läheinen ja tärkeä paikka, ja keskeinen osa sen arvoa on ollut hotellitoiminnan pienimuotoisuus erotuksena Lapin suurten matkailukeskusten meiningistä. Laaja rakentaminen ja laajentaminen muuttaa väistämättä Pallaksen luonnetta. Paljon puhuttu Pallaksen henki on tuskin entisellään laajennuksen jälkeen.

Arvoisa puhemies!

Lopuksi vielä toteaisin ed. Karvolle, kun puhuitte nykyajan vaatimusten mukaisesta majoitustoiminnasta, että se on tietysti ihan asiallista puhetta sinänsä, mutta nykyajan vaatimusten mukainen hotellirakentaminen ei kuulu kansallispuiston rajojen sisäpuolelle. Tällaista rakentamista voidaan toteuttaa kansallispuiston rajojen ulkopuolella oikein hyvin.

 

Timo Juurikkala 5.5.2010

Siirry sivun alkuun