Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro 9.11.2010

Suomessa on vain yksi metropoli. Täällä asuu neljäsosa väestöstä ja syntyy yli kolmasosa BKT:stä. Helsingin seutu on Suomen tärkein alue; metropolin hyvinvointi on koko valtakunnan etu.

Aluepolitiikkamme on pitkään ollut lähinnä syrjäseutujen tukemista. On hyvä, että nyt on herätty huomaamaan myös metropolialueen erityiset ongelmat, joiden hoitamiseen tarvitaan positiivisia erityistoimia. Nykyisen hallituksen aikana on aloitettu metropolipolitiikka; toteutus on vielä hieman hapuilevaa, mutta ajatus on oikea. Metropolipolitiikka tuo uudenlaisia, moderneja sävyjä maassamme harjoitettuun aluepolitiikkaan.

 

Metropolipolitiikkaa tarvitaan ennen kaikkea kolmesta syystä: segregaatiokehityksen ehkäisemisen, kilpailukyvyn takaamisen sekä ilmastopolitiikan vahvistamisen takia.

Kansainvälisesti katsoen olemme onnistuneet melko hyvin ehkäisemään metropolien pahimpia kehityskulkuja: varsinaista slummiutumista ei meillä ole. Segregaatiokehitys on toistaiseksi pysynyt pääosin hallinnassa, kun sosiaalinen eheys on ollut tärkeä tavoite.

Huono-osaisuuden kasautuminen on kuitenkin täällä pahempi uhka kuin muualla maassa: pitkäaikaistyöttömyys, syrjäytyminen, köyhyys, päihdeongelmat ja asumisen kalleus muodostavat jatkuvan ja voimistuvan haasteen.

Helsingin seudulla maahanmuuttajien väestöosuus on maan suurin. Vihreät haluavat erikseen korostaa, että maahanmuuttajien sosiaalisten ongelmien osalta kyse on ensisijaisesti huono-osaisuuden kasautumisesta, ei pelkästään asukkaiden etnisestä taustasta. Samankaltaisia ongelmia esiintyy huono-osaisten asuma-alueilla riippumatta siitä, ovatko asukkaat maahanmuuttajia vai kantasuomalaisia. Myös tarvittavat toimenpiteet ovat samantyyppisiä.

Osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kolmannen sektorin vahvistaminen auttaa kaikkien väestöryhmien sosiaalisten ongelmien ehkäisyä. Maahanmuuttajien osalta tärkeää on myös suomen kielen tehokas opetus. Maahanmuuttajien väestöosuuden pitäisi näkyä kuntien valtionosuuksissa nykyistä vahvemmin; tämä on selkein keino tukea positiivisia erityistoimia maahanmuuttajavaltaisilla alueilla.

Metropolipolitiikan yhtenä kärkihankkeena on maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista edistävä valtion ja pks-kuntien välinen aiesopimus. Sopimus on jo nyt osoittautunut toimivaksi, ja siksi sen rahoituksen pysyvyys täytyy varmistaa.

Asuntomarkkinat ovat siitä erityinen kokonaisuus, että normaalit markkinatalouden lainalaisuudet kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksesta eivät näytä toimivan. Asumisen hinta metropolialueella on ylittänyt kipurajan, eikä pienipalkkaisella työntekijällä ole oikeastaan enää varaa asua Helsingin seudulla.

Asuntomarkkinoilla tarvitaan julkisen sektorin kuten ARAn ja kuntien vahvaa panosta, jos halutaan lisätä kohtuuhintaista asumista. Tässä ei ole onnistuttu, vaikka ongelma on tiedostettu jo kauan. Metropolipolitiikan osana toteutettu pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelma saa vihreiden täyden tuen - vastaavia määrätietoisia ponnistuksia tarvitaan laajemminkin asuntomarkkinoilla, jotta metropolin kilpailukyky ei enempää vaarannu.

Metropolipolitiikka on myös mitä suurimmassa määrin ilmastopolitiikkaa. Yhdyskuntarakenne on hajautunut viimeisten vuosikymmenten aikana voimakkaasti, ja esimerkiksi liikennesuorite on lisääntynyt huimasti samalla kun joukkoliikenteen osuus on laskenut.

Tehtyjen selvitysten mukaan älykkäiden ruuhkamaksujen avulla voidaan liikennemääriin vaikuttaa tehokkaasti ja samalla kerätä tuntuvasti rahaa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytysten kehittämiseksi. Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa lämpimästi ruuhkamaksujen käyttöönottoa metropolialueella, samoin kuin lipunhintojen alentamista ja liityntäliikenteen kehittämistä.

Valtioneuvoston selonteossa ei kiinnitetä juuri lainkaan huomiota metropolimme yhteen merkittävään vahvuuteen ja vetovoimatekijään: luontoon. Pääkaupunkiseutua ympäröivä viherkehä koostuu Nuuksion, Sipoonkorven, Porkkalan ja Meikon metsäalueista sekä Sipoon-Kirkkonummen välisestä saaristosta ja viheryhteyksistä. Vastaavaa hienojen luontoalueiden ketjua ei löydy muista metropoleista. Tämän vahvuuden tunnistaminen ja vaaliminen on tärkeää, ja vihreät tervehtivätkin ilolla tulossa olevaa esitystä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta. Sekin on osa metropolipolitiikkaa.

Kenties vakavin seutua vaivaava ongelma on päätöksenteon hajanaisuus ja ristiriitaisuus. Metropolia rakennetaan lyhytnäköisesti ja kapeakatseisesti, hyvistä veronmaksajista kilpaillen.

Kuten selonteossa osuvasti todetaan, päätöksiä tehdään eri aluejaolla, eri aikatauluilla, eri organisaatioissa ja eri tekijöiden voimin. Näin ollen ei ole ihme, että löytyy ristiriitaisuuksia ja ongelmallisia kehityskulkuja.

Tulevan hallituksen ohjelmaan on otettava metropolialueen hallinnon järjestäminen uudella tavalla. Vihreän eduskuntaryhmän mielestä Helsingin seudulle tarvitaan suorilla vaaleilla valittu metropolivaltuusto, joka päättää seudullisen tason asioista: maankäytöstä, liikenteestä, asumisesta, ympäristöstä, sairaanhoidosta sekä toisen asteen koulutuksesta.

 

Timo Juurikkala 9.11.2010

Siirry sivun alkuun