Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Puheenvuoro ensimmäisessä käsittelyssä 2.12.2010

Arvoisa puhemies!

Tätä lakia luonnonsuojelulain uudistuksesta on valmisteltu aika tuskallisen prosessin kulkiessa, noin kuutisen vuotta kai tämä on prosessissa ollut ja minulla on ollut viimeiset 1,5 vuotta ilo osallistua tämän prosessin läpiviemiseen.

Nyt se, mikä tässä on periaatteellista, on tietysti se, miten ajatellaan, että mikä on luonnonsuojelualue. Senhän tietysti nimikin sanoo aika selkeästi, että se on alue, jossa on tarkoitus suojella luontoa, ja tarkoittaa siis ekosysteemin suojelua mutta myös siellä piilevien ja elävien eliöiden, niin eläimien kun kasvienkin suojelua. Se on se peruslähtökohta ja koko luonnonsuojelualueajatuksen idea, eihän siinä muuten mitään järkeä olisikaan.

Joitakin poikkeuksiahan tästä on, ja merkittävimpänä tässä pääosin perinnesyistä ja paikallisen asutuksen elinmahdollisuuksien johdostaon suurin poikkeus, metsästyslain 8 §:n mukainen säädös, jonka mukaan pohjoisen, eli entisen Lapinläänin ja suuren osan Kainuusta, kuntien alueella paikallisilla asukkailla on oikeus harrastaa metsästystä luonnonsuojelualueilla. Ja tämä alue ja nämä kunnat, joita tämä 8 § koskee, siis myös luonnonsuojelualueiden osalta, on lueteltu laissa, ja siinä mielessä ne ovat selkeästi erotettavissa. Sen sijaan niin sanotussa Etelä-Suomessa, eli tämän 8 §:n määrittelemän alueen eteläpuolella sijaitsevassa osassa Suomesta taas pääsääntö on se, että luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistoissa ei saa metsästää.

Nyt tässä suuntaan ja toiseen voidaan tapauskohtaisesti sitten tehdä muutoksia kyseisen luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen ja sen ominaisuuksien mukaan. Eli pohjoisessa Suomessa voidaan määrittää alueellisia tai jotain eläinlajia koskevia metsästyskieltoja, jos se on luonnonsuojelualueen ominaisuuksien kannalta tarpeen. Ja samoin sitten etelässä on mahdollista sallia jonkun eläinlajin metsästäminen luonnonsuojelualueella, jos metsästys ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta tai aiheuta haittaa alueen muulle käytölle.

Tämä perusjako tässä luonnonsuojelulain uudistuksessa edelleen säilyy, ja valiokunta on mietinnössään aika tarkoinkin eritellyt niitä syitä, joiden nojalla olisi mahdollista eteläisillä luonnonsuojelualueilla tämä metsästäminen sallia. Siinä mielessä tämä laki pitkällisen väännön jälkeen säilyttää perustulokulmaltaan nykyisen tilanteen, ja niin minusta on hyvä.

Sitten täällä vastalauseet koskevat aika paljon tätä 15 §:ää ja sen eri momentteja. Eli täällä on tämä 15 §:n 1 momentin 3 kohta, joka sallii sellaisten eläinyksilöiden poistamisen, jotka kansallispuiston ulkopuolella aiheuttavat vaaraa ihmishengille tai huomattavan taloudellisen vahingon vaaraa. Pidän itse kyllä, vaikka olenkin tämän mietinnön ja lakiuudistuksen takana, tätä pykälää aika kuolleena kirjaimena ja tarpeettomana, koska nykyinen poliisilaki jo antaa mahdollisuuden tällaisten tapauksien poistamiseen. Toisekseen tästä ei nähdäkseni voi minkäänlaista yleistä käytäntöä syntyä sen johdosta, että nämä luvat näitä poistamisia varten täytyy aina tämän alueesta vastaavan viranomaisen eli käytännössä Metsähallituksen myöntää. Ja koska tässä on, että tämmöisen luvan perusteena pitäisi olla ilmeinen uhka ihmisen turvallisuudelle tai merkittävän taloudellisen vahingon syntymisestä, niin tämä kynnys on varsin korkea ennen kuin näitä lupia voisi tulla. Että siinä mielessä minä en pidä tätä pykälän muotoilua tällaisenaan mitenkään vaarallisena. Enkä näe missään tapauksessa, että tämä lakikokonaisuus avaisi metsästyksen etelän kansallispuistoissa tai muissakaan kansallispuistoissa nykyistä kummemmin. Näin ei tule tapahtumaan.

Sitten vielä toinen seikka, johon vastalauseet keskittyvät, on tämä hirvenajon salliminen. Hirven ajaminen on tietysti luonnonsuojelualueen perimmäistä tarkoitusta vastaan, koska se häiritsee hirven elämää ja sen lisäksi se häiritsee myös muiden eläinten ja eliöiden elämää siellä. Mutta, kuten edellinenkin momentti tässä, tämäkin on erikseen luvan takana. Eli Metsähallituksen tulee tähänkin toimintaan myöntää lupa, ja tästäkään ei niin muodoin voi kovin yleistä käytäntöä tulla, koska Metsähallituksen tehtävänä on pitää huolta näistä luonnonsuojelualueista.

Arvoisa puhemies! Sitten vielä aivan lopuksi totean tässä, että kun tämä laki on 6 vuotta nyt seissyt, tämän olennainen pihvi tai yksi niistä on se, että tässä tehdään nämä valtuussäännökset selväksi. Tällä hetkellä meillä odottaa 750 000 hehtaaria tulevia luonnonsuojelualueita tämän lain voimaantuloa, että ne saadaan prosessissa eteenpäin. Näitä alueita on yhteensä 1 800 kappaletta. Että on oikein hyvä, että tämä laki saadaan säädettyä, että nämä luonnonsuojelualueet voidaan lain mukaan ja perustuslain mukaan saada perustetuksi.

 

Timo Juurikkala 2.12.2010

Siirry sivun alkuun