Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Ympäristönsuojelulain muuttaminen: Haja-asutuksen jätevedet

Puheenvuoro 1. käsittelyssä 1.2.2011.

Arvoisa puhemies!

Heti alkuun täytyy kyllä edelleen ihmetellä ed. Perkiön käyttäytymistä tässä, kun muistamme, että ed. Perkiö on ympäristövaliokunnan jäsen, hallitusryhmien edustaja ja osallistunut koko ajan tämän mietinnön valmistamiseen. Siinä mielessä nämä puheet ovat kyllä merkillistä kuultavaa, mutta enpähän mene yksityiskohtiin niiden osalta.

Arvoisa puhemies!

Ympäristövaliokunnassa saavutettuun ratkaisuun haja-asutuksen jätevesikysymyksessä voi ja on syytä olla varsin tyytyväinen. Säädökset selkiytyvät, tiettyjä terveen järjen mukaisia joustoja otetaan käyttöön, eikä ympäristönsuojelun tasosta silti ole merkittävällä tavalla tingitty. Herkimmin pilaantuvat pohjavesi- ja ranta-alueet saadaan uudistuksessa turvattua kuntien ympäristönsuojelumääräyksillä samalla, kun kaukana vesistöistä sijaitsevien kiinteistöjen puhdistusvaatimuksia kohtuullistetaan.

Peruskysymys uudistuksessa on, että vuosikymmenten takainen, pelkkiin sakokaivoihin perustunut asutusjätevesien puhdistustapa ei ole enää tätä päivää. Ympäristönormit ovat tiukentuneet kaikilla elämän osa-alueilla, ja hyvä niin. Kansalaisten oman lähiympäristön eli kaivojen, uimarantojen ja muiden lähivesien suojelu on hajajätevesien puhdistamisen keskeinen tavoite. Puhtauden, terveellisyyden ja hyvän hygienian turvaaminen on tärkeää. Lisäksi nykyistä paremmalla jätevesien puhdistuksella on oma vaikutuksensa myös Itämeren tilaan.

Vaikka uudistuksessa jätevesien puhdistusvaatimusten perustasoa nyt rukataan alaspäin, todellisuudessa puhdistustaso nousee oleellisesti, koska vuosia seisonut jätevesikäsittelyn parantaminen saadaan vihdoin kunnolla käyntiin. Tämä tulee näkymään vesistöjen tilassa. Tällä hetkellähän miljoona haja-asutusalueen asukasta kuormittaa vesistöjä enemmän kuin yli 4 miljoonaa viemärin piirissä olevaa.

Arvoisa puhemies!

Uudistuksen toteutustapa vaatii nyt viranomaisilta merkittäviä lisäpanostuksia neuvontaan. Haluan korostaa, että erityisen fiksua on myös neuvonnan ja opastuksen keinoin edistää käymäläjätteiden pitämistä erillään tavallisista suihku- ja pesuvesistä. Suuria määriä juomavettä ei pidä sotkea ulosteisiin. Tällöin myös jätevesien puhdistaminen on paljon helpompaa ja halvempaa.

Kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu on kompostoiva kuivakäymälä, koska siten käymäläjätteen ravinteet saadaan myös hyötykäyttöön. Myös kaksoisvesijärjestelmä, jossa mustat käymälävedet ja harmaat pesuvedet pidetään toisistaan erillään, on toimiva ratkaisu. Silloin käymälävedet voidaan johtaa umpisäiliöön ja harmaat vedet puhdistaa kevyellä maaperäkäsittelyllä.

Tähänastinen julkinen keskustelu on pyörinyt paljolti pienpuhdistamoiden ympärillä. Putsareita on pidetty kalliina ja toiminnaltaan epävarmoina. Oikein huollettuina parhaat pienpuhdistamot kuitenkin toimivat varsin hyvin, mutta sellaisen vaatiminen kiinteistölle ei tule olemaan mikään pääsääntö. Herkillä alueilla puhdistamo voi kuitenkin olla se kaikkein toimivin ratkaisu jatkossakin.

Ympäristönsuojelusta huolestuneilla tahoilla on yli 68-vuotiaiden niin sanottua automaattivapautusta pidetty hieman arveluttavana ratkaisuna. Korostan kuitenkin, että säädös on kertaluonteinen eli se koskee vain niitä kiinteistön haltijoita, jotka ovat lain voimaan tullessa ehtineet täyttää tuon 68 vuotta. Myöhempinä aikoina 68 vuotta täyttävät eivät enää pääse vapautuksen piiriin. Lisäksi vapautuksen voi saada vain, mikäli ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää vähäisenä.

Pitkäaikaisen työttömyyden, sairauden tai muun sosiaalisen suoritusesteen perusteella on mahdollista saada 5 vuoden lykkäys puhdistusvelvoitteeseen. Ympäristönsuojelun nimissä tätä mahdollisuutta tulisi käyttää vain hyvin harkiten. Ennemminkin vähävaraisille on syytä antaa taloudellista tukea jätevesiasioiden kuntoon saattamiseen.

Arvoisa puhemies!

Puutteellisesti puhdistetut haja-asutuksen jätevedet aiheuttavat ravinne- ja bakteeripäästöjä pinta- ja pohjavesiin. Jätevesien saastuttama pohjavesi on aiheuttanut lukuisia vesiperäisiä epidemioita Suomessa. Jätevesien vaikutuksesta kaivovesi voi muuttua käyttökelvottomaksi jopa vuosikausiksi. Se on kallis hinta siitä hyvästä, että jätöksistä ei huolehdita kunnolla.

On myös muistettava, että haja-asutuksen jätevesipäästöillä on oma vaikutuksensa Itämerenkin rehevöitymiseen. Haja-asutus tuottaa Suomen fosforipäästöistä lähes 10 prosenttia, joten ihan mitättömästä määrästä ei ole kyse. Esimerkiksi Vantaanjoen valuma-alueella on edelleen tuhansia asukkaita, jotka eivät ole kunnallisen viemäröinnin piirissä.

On myös selvää, ettei vesien rehevöitymisen estäminen voi olla vain yhdyskuntien ja yksittäisten asukkaiden tehtävä. Suomalaisessa maataloudessa on vielä paljon tekemistä vesistökuormituksen kääntämiseksi lasku-uralle. Suomen onkin ponnisteltava EU:n maatalousneuvotteluissa tosissaan, jotta maatalouden tukijärjestelmää saadaan muutettua Itämerelle suotuisammaksi. Kyse on tasapuolisuudesta: siitä, että vesiensuojelu on meidän kaikkien yhteisellä vastuullamme.

Arvoisa puhemies!

Vesiensuojelu ei ole mitään rakettitiedettä. Se on yksinkertaisesti kaikkien osapuolten sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Nyt on aika käytännössä tarttua haja-asutuksen jätevesiasioiden kohentamiseen. Pykälät ovat valmiit, ja ne ovat hyvät.

--

Jatkopuheenvuoro debatissa:

Arvoisa puhemies!

Minua kyllä erittäin suuresti hämmentävät nämä kokoomuksen ympäristövaliokunnan jäsenten puheet täällä. Teidän molempien nimet ovat tämän mietinnön alla, ja jutut ovat tuollaisia. Väitetään muun muassa, että tämä - niin kuin ed. Perkiö äsken väitti - on tehty pienellä kuulemisella. Kyllä valiokunta teki varsin perusteellisen kuulemisen asiantuntijoiden piirissä. Olitteko te mukana ollenkaan tässä prosessissa? Näin kyllä teidän siellä istuvan, mutta mistä nämä ihmeelliset jutut kumpuavat?

Väitetään, että tämä säädöskokonaisuus olisi nyt epäselvä. Äsken kuultiin ed. Tiilikaisen erinomaisen selkokielinen esitys siitä, mitä tämä merkitsee. Ei minulla ole vaikeuksia ymmärtää tätä, kyllä sen varmaan moni muukin ymmärtää.

Täällä myöskin ed. Perkiö syytti ministeriä asian jarruttamisesta. Kyllä tässä nyt jarruttavana tahona valiokuntakäsittelyssäkin on ollut nimenomaan kokoomuksen ryhmä, ei suinkaan ministeri.

Minusta tämä ratkaisu on hyvä, ja se on myös vihreiden mielestä hyvä. Jos tämä ratkaisu olennaisesti heikentäisi ympäristönsuojelun tasoa, me emme tätä hyväksyisi, mutta tällaisena tämä mielestämme vie ympäristönsuojeluasiaa eteenpäin.

 

Timo Juurikkala 1.2.2011

Siirry sivun alkuun