Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

HE laiksi Selkämeren kansallispuistosta

Puheenvuorot salikeskustelussa 3.3.2011.

Arvoisa puhemies!

Selkämeren kansallispuiston perustamisen lyhyempi historia juontaa juurensa valtioneuvoston juhlapäätökseen 200-vuotisjuhlaistunnossa. Sen jälkeen tätä valmistelua on tietysti tiiviisti tehty. Tämän juhlapäätöksen taustalla on varmasti se, että Itämeren tila on Suomelle tärkeä ja tässä on ajateltu suojelun tasoa nostaa tällaisella selkeällä uudella, laajalla suojelualueella ja myöskin turvata Itämeren merenalaisen luonnon ja muunkin meriluonnon monimuotoisuutta tällä toimenpiteellä. Korostan sitä, että tässä on kyse, niin kuin sanakin jo sanoo, kansallispuiston perustamisesta. Tälle on kansallinen tarve. Tämä on kansallisen tason asia, ja tässä ei ole kysymys pelkästään paikallisista arvoista. Itämeren suojelu esimerkiksi tässä salissa käytyjen keskustelujen perusteella on tulkittavissa niin, että se on hyvin laajasti kansanedustajien suosiossa ja sitä kannatetaan monin tavoin.

Tämän puiston suurin arvo, niin kuin täällä on keskustelussa jo käynyt ilmi, on nimenomaan tämän pituus, että se ulottuu pitkälle osalle Selkämeren aluetta, 160 kilometriä kaikkineen. Tällä alueella on, niin kuin mietinnön tekstistä käy ilmi, veden laatu säilynyt vielä toistaiseksi parempana, vaikka ed. Salolainen tässä vähän murheellisia tietoja sieltä kertoikin, parempana kuin Saaristomerellä tai Suomenlahden puolella. Lajisto on monipuolinen, niin kuin ed. Tiusanen puolestaan totesi. On kahden eri ekotyypin lajistoa tällä alueella, mikä perustuu nimenomaan siihen, että alue on riittävän laaja ja pitkä. Myöskin ympäristöhallinnon ihmiset ovat pitäneet erittäin tärkeänä sitä, että tämä laaja rajaus takaa sen, että esimerkiksi ympäristönmuutoksen ja ilmastonmuutoksen seurantaa on hyvä tällä alueella toteuttaa, koska tämä on siihen sovelias ja riittävän laaja alue.

Tästä valmisteluprosessista on todettava, että tämä on ollut todella kivulloinen oikeastaan koko matkan ajan ja kivulloisuus perustuu tietysti alueen lähes raivopäiseksi yltyneeseen vastustukseen nimenomaan Vakka-Suomen, Varsinais-Suomen puolella. On todettava kyllä, että se ei aivan niin yksimielistä ole ollut kuin muun muassa ed. Hemmilä täällä esitti. Kyllä siellä kannatustakin on, ja muun muassa vihreät pääsääntöisesti alueella ovat olleet tämän laajan rajauksen puolella. (Ed. Hemmilä: Mikä kunta?) - Asioita ei pelkkien kuntien pohjalta tarvitse ajatella, löytyy paljon asukkaita, jotka pitävät tätä tärkeänä myös alueella.

Kova vastustus argumentteineen on toki valmisteluun vaikuttanut, mielestäni ehkä vähän liikaakin. Tässä on kansallispuiston perusperiaatteista aika monessa kohtaa tingitty nimenomaan elinkeinojen yhteensovittamisen nimissä ja on menty eräällä tavalla mielestäni ihan jo äärirajoille siinä, kuinka pitkälle joustoja luonnonsuojelun osalta voidaan tehdä elinkeinojen nimissä. Mutta kuten eräistä käytetyistä puheenvuoroista on käynyt ilmi, nämäkään joustot ja vastaantulot ja yhteensovitukset eivät näytä kaikille riittävän. Tässä tuntuu, että ed. Hemmilä kyllä painiskelee aika lailla omassa sarjassaan, mutta näköjään kannatustakin kuitenkin löytyy. On mielenkiintoista, kun seurasin ed. Hemmilän puhetta asiasta, niin havaitsin jälleen sen tosiseikan, että näissä vastustavissa näkökannoissa ei yhtään asiaperustetta löydy. Te vetositte vain siihen, että alueella on vastustettu, mutta kun tässä on yhteensovitettu kalastus, kalankasvatus, metsästys, ydinvoimala ja Puolustusvoimat, kaikki mahdolliset joustot on tehty. Yhtään argumenttia ei enää vastustajille jäänyt kouraan tässä. Elikkä siinä mielessä tuntuu tosiaan siltä, että asia on mennyt täysin periaatteelliselle tasolle ja vanha levy jauhaa yhä edelleen.

Yleisemmin kansallispuistoista on todettava, että tämähän ei ole ainutkertaista, että kun kansallispuistoa perustetaan, niin alueelta löytyy vastustusta. Mutta yleisesti on myös todettava, että tavallisissa tapauksissa, ja tästä on paljon esimerkkejä, prosessi menee sillä tavalla, että kun kansallispuisto perustetaan, niin ei kulu kauaakaan, kun sitä aletaan myöskin alueella arvostaa, koska se tuo alueelle hyvää imagoa, mahdollistaa esimerkiksi matkailupalvelujen laajamittaisen kehittämisen. Kansallispuiston brändi on erittäin vahva maailmanlaajuisesti, ja on hämmästyttävää kuulla, että ed. Hemmilä täällä kehtaa esittää, että kansallispuisto on vanhanaikainen tapa (Puhemies: 5 minuuttia!) luonnonsuojelussa (Ed. Hemmilä: Kyllä!) tai jotenkin muutenkin vanhanaikaista. Maailmalla näin ei ajatella muuta kuin ehkä joissain suppeissa piireissä Vakka-Suomen alueella. Joka tapauksessa tämä tuo myös paljon mahdollisuuksia alueelle. Mutta ennen kaikkea haluan korostaa tämän luonnontieteellistä merkitystä ja merkitystä Itämeren suojelun osalta.

Totean lopuksi, puhemies, että Selkämeren kansallispuiston puolustaminen on täällä vaatinut selkärankaa ja onneksi sitä näyttää eduskunnasta riittävästi löytyvän.

---

Arvoisa puhemies!

Totean vaan ed. Hemmilälle, että olisi kannattanut kuunnella, mitä sanoin varsinaisessa puheenvuorossani, ja olisi kannattanut myöskin lukea asiantuntijavaliokunnan, ympäristövaliokunnan mietintö, jossa tätä konkretiaa myös tuodaan esiin. Täällä sanotaan muun muassa näin, että tässä "saatetaan pysyvän suojelun piiriin edustava ja pitkä pohjois-eteläsuuntainen alue Pohjanlahden meri- ja ulkosaaristoaluetta, joka turvaa merkittävällä tavalla Itämeren uhanalaisia ekosysteemejä." Tämä on keskeistä kansallispuistojen perustamisessa. Täällä myös todetaan: "Myös veden suolapitoisuudessa tapahtuu huomattavaa laskua pohjoiseen päin siirryttäessä. Valiokunta katsoo, että tämä vaiheittuminen on keskeinen osa kansallispuiston edustavuutta. Edellä sanotun vuoksi on välttämätöntä, että Selkämeren kansallispuiston rajaus sisältää koko esitetyn alueen Vakka-Suomesta Satakunnan alueelle". Tätä myös perusteltiin tutkimuksellisella näkökohdalla, jonka toin kohtalaisen selkeästi puheenvuorossani esiin. (Ed. Hemmilä: Ei siinä ole mitään konkretiaa!) - Kyllä tässä puoltavalla puolella, hallituksen esityksen puolella, on runsaastikin konkretiaa, toisin kuin vastustavalla puolella.

---

Arvoisa puhemies!

Tässä kävi vähän niin kuin arvasinkin, että ed. Hemmilä ei kyennyt ensimmäistäkään konkreettista asiaa tuomaan esiin paitsi tämän ympäristöministeriön virkamiehen käytöksen, joka ei tosiaankaan nyt kansallispuistoa perustettaessa ole mikään keskeinen argumentti suuntaan eikä toiseen, vaikka se täällä näin voimakkaasti esiin tuotiinkin.

Minulla on myös tässä Uudenkaupungin lausunto asiasta. Me toki kuulimme ympäristövaliokunnassa Uudenkaupungin kantoja, ja myöskään tästä paperista ei löydy ainuttakaan konkreettista perustetta. Täällä kyllä vedotaan siihen, että lakiesitys halveksii kunnallista itsehallintoa ja demokratiaa eikä anna minkäänlaista arvoa maakuntaliiton eikä paikalliselle asiantuntemukselle. Siinä ei ole mitään sisältöä. Tämä on tällainen, jossa ikään kuin on loukkaannuttu siitä, että joku on toista mieltä kuin Uudenkaupungin kaupunginhallitus.

Täällä myös korostetaan, että tämä kansallispuisto ei toisi suojelulle lisäarvoa, mutta ei todeta sitä, että ei siitä kyllä mitään haittaakaan ole, ei elinkeinolle eikä varsinkaan luonnonsuojelulle. Täältä myöskin löytyy tämä peruste, mitä ed. Hemmilä täällä aiemmin siteerasi, että tässä syytetään kansallispuistoa instituutiona vanhanaikaiseksi ja kankeaksi hallinnoltaan. Uudenkaupungin ja myöskin muiden alueen vastustajien ja ed. Hemmilän argumentit ovat laidasta laitaan tätä tasoa, joten eiköhän tässä ole vaan viisasta mennä eteenpäin ihan hallituksen esityksen ja ympäristövaliokunnan mietinnön mukaisilla nuoteilla.

 

Timo Juurikkala 3.3.2011

Siirry sivun alkuun