Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

HE jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Puheenvuoro salikeskustelussa 8.3.2011

Arvoisa puhemies!

Jätelain kokonaisuudistus on tosiaan toinen ympäristövaliokunnan käsittelyssä ollut laaja lakipaketti, ja on hyvä, että tämäkin tässä saadaan nyt ilmeisesti sitten hoidettua loppuun saakka.

Nythän jätemaailmassa on tietysti viimeisten vuosikymmenten ja viimeisten vuosienkin aikana tapahtunut aika paljon muutosta siltä pohjalta, että on EU-tasoiset ja kansallisetkin tavoitteet siitä, että pitäisi vähin erin siirtyä kohti tällaista kierrätysyhteiskuntaa, jossa materiaalien suojattu kierto tapahtuisi nykyistä paremmin ja niin muodoin jouduttaisiin muita luonnonvarojakin vähemmän käyttämään. Tässä lakipakettikokonaisuudessa otetaan kyllä jonkinlaisia askeleita tähän mainitsemaani sunntaan, mutta olisi ehkä voinut toivoa vielä ripeämpääkiin edistymistä ja voimakkaampia kannusteita jätteen synnyn ehkäisyyn ja tuon etusijajärjestyksen toteutumisen suuntaan.

Niin kuin täällä keskustelussa on käynyt ilmi, niin jätteen synnyn ehkäisy on tietysti tässä jätehierarkiassa se ylin taso ja kaikkein tärkein asia, ja sen johdosta valiokunta on lausumaehdotuksessaankin kiinnittänyt tähän huomiota ja edellyttää, että tämän toteutumista seurataan jatkossa, ja lausuma tietysti sisältää myös sen ajatuksen siitä, että jos näyttää siltä, että jätteen synnyn ehkäisyssä ei kyetä edistymään riittävällä tavalla, niin täytyy sitten pohtia näitä ohjausmekanismeja sillä tavalla, että saadaan tähän puoleen enemmän vauhtia.

Jätteen synnyn ehkäisyn ohella tämän etusijajärjestyksen - aikaisemmin käytettiin sanaa jätehierarkia - toteutuminen on tietysti ihan keskeistä jätelain sisältöä ja tavoitteistoa. Jätteen synnyn ehkäisyn jälkeenhän kakkossijalla on uudelleenkäyttö, sitten on materiaalinen kierrätys, jätteen energiakäyttö ja lopulta sitten tämä loppusijoitus eli suomeksi kaatopaikkasijoitus, ja tämän hierarkian mukaan pitäisi tässä kyetä menemään. Nythän tämä ohjausjärjestelmä on sillä tavalla, että suoraan lain tasoisesti tätä etusijajärjestyksen mukaista jäteosuuksien ohjautumista ei oikein pystytä säätelemään, ja sen johdosta valiokunta lausumassaan kiinnittää huomiota siihen, että valtioneuvosto asetuksilla eri jätelajien kierrätysosuuksiin, prosenttitavoitteisiin lataisi kunnianhimoa ja myöskin seuraisi niiden toteutumista ja tarpeen mukaan kiristäisi teknologian kehityksen edistyessä. Tämä on erittäin tärkeä ulottuvuus tässä kokonaisuudessa, että tosiaan seurataan tämän vaikutuksia ja tarpeen mukaan asetetaan sitten kovempia tavoitteita.

Kuulemisen aikana tuli aika monelta taholta esiin huoli siitä, että tämä kokonaisuus ei riittävästi ohjaa materiaalin kierrätykseen, vaan tämä polttovaihtoehto eli energian hyötykäyttö tulee tässä toteutumaan voimakkaammin. Tätä on ehkä hiemen vaikea tässä vaiheeessa vielä arvioida. Myöskin valiokunnan lausumaehdotus seurannasta kiinnittää tähän asiaan huomiota, ja voi olla tarpeen, että jatkossa sitten, kun jäteverolakia jossain vaiheessa ollaan uudelleen katsomassa, tälle poltettavalle jätteelle tulisi sitten jonkinlainen vero, joka olisi tehokas ohjauskeino liiallisen polton välttämiseksi.

No, jätelakiesityskokonaisuudessa on kunnan viimesijainen vastuu jätehuollon järjestämisestä tässä nyt päällimmäisenä, ja tämä ajatus perustuu siihen, että jätehuoltopalvelujen täytyy olla tasapuolisesti ja hyvälaatuisesti koko maassa saatavilla, ja kunnalla on myös mahdollisuus suunnitella jätehuoltoon liityvää logistiikkaa järkevällä tavalla, kun vastuu on näin. Nyt on epäilyksiä siitä, toimivatko kunnat riittävän edistyksellisesti nimenomaan tässä etusijajärjestyksen totetuttamisessa. Se jää tässä seurattavaksi, ja siihen voidaan sitten jatkossa puuttua.

Valiokunnan kuulemisen aikana tosiaan tuli aika paljon palautetta yksityisiltä jätehuoltoyrityksiltä siitä, että on liian tiukat ehdot tälle kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle. Valiokunta käsittelyn aikana teki tätä koskevia muutoksia nimenomaan siitä näkökulmasta, että tasapuolisuus ja kilpailuneutraliteetti toteutuisivat ja liian tiukat ehdot tältä kiinteistönhaltijan järjestämältä jätteenkuljetukselta poistettiin, joten tämä säilyy suurin piirtein samanlaisena tämä mahdollisuus kuin tämänhetkisessäkin lainsäädännössä. Tätä kohtaan on paljon pelkoja, täällä ed. Mauri Salo nimitti niitä jopa pahoiksi uniksi. Edelleen yksi näistä valiokunnan lausumaehdotuksista kiinnittää tältä osin seurantaan huomiota, että täytyy jatkossa katsoa, että miten jätelaki tältä osin tulee vaikuttamaan.

Arvoisa puhemies! Viimeiseksi vielä muutama sana tästä pakkausjätteen täydestä tuottajavastuusta, joka tässä nyt tulee uutena nykyistä, osittaista tuottajavastuuta korvaamaan. Tässä on ollut epäilyksiä, että tämä ei olisi kustannustehokasta ja aiheuttaisi päällekkäisiä keräysjärjestelmiä ja turhaa monimutkaisuutta, mutta minä en kykene kyllä sitä niin näkemään, vaan kyllä se on kaikkien alalla toimivien etu, että ei päällekkäisiä järjestelmiä tule. Laissa ja sen perusteluissa on kuitenkin selvät velvoitteet yhteistyön toimeenpanemiseen, ja minä uskon, että tämä aivan järkevällä tavalla on mahdollista toteuttaa. Pakkausjätteen täyden tuottajavastuun yksi tärkeä ulottuvuus on se, että pitkällä tähtäimellä se ohjaa pakkausten suunnittelua sillä tavalla, että niiden jätehuolto on helposti toteutettavissa, ja tässä mielessä tämä täysi vastuu on hyvin perusteltu.

 

 

Timo Juurikkala 8.3.2011

Siirry sivun alkuun