Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

HE laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Puheenvuoro I käsittelyn salikeskustelussa 9.3.2011.

Arvoisa puhemies!

Kaupankäynti on merkittävää yhteiskunnallista toimintaa, ja kaupan rakenteen ja sen sijoittumisen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat tänä päivänä varsin huomattavat. Sen johdosta tätä tarvetta ohjaukseen on, erityisesti suurten kaupan yksiköiden osalta. Miksi sitä sijoittumista pitää ohjata? Niin kuin täällä on esiin tullut, tietysti tämän yhdyskuntarakenteen osalta siitä syystä, että liikennesuoritteet ja sen myötä ilmastovaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset, mutta vähintään yhtä tärkeänä pidän tätä kaupunkien ja taajamien keskustojen elinvoimaisuuden säilyttämistä siltä näkökannalta myöskin, että meillä väestö ikääntyy ja myös ikäihmisten on syytä päästä käymään kaupoissa ilman, että tarvitsee omalla autolla liikkua.

Kaiken kaikkiaan on selvää, että tässä tarvitaan selkeät ja yksiselitteiset pelisäännöt tämän kaupan sijainnin ohjauksen osalta. Viime vuosien aikana on nähty, että näitä jättiläismarketteja on ilmaantunut ja yritetty ilmaannuttaa enemmän kuin mikä tarve on. Siinäkin mielessä tämä muutos on ihan tervetullut.

No, tässähän lähdetään nyt ehkä hiukan aikaisempaa selkeämmin siitä, että keskustat ovat kaupan yksiköiden ensisijaisia sijaintipaikkoja, mutta kuitenkin todetaan siinä se joustovara, että myöskin muut sijaintipaikat ovat mahdollisia, mutta ei sillä tavalla, että niitä voitaisiin kapeasta kunnallisesta tai paikallisesta näkökulmasta sijoitella ihan miten tahansa. Sen johdosta nämä seudullista merkittävyyttä omaavat yksiköt täytyy esittää maakuntakaavassa, ja siinä yhteydessä täytyy myös tehdä riittävät selvitykset vaikutuksista sekä kaupalliseen verkkoon että liikennetarpeeseen ja saavutettavuuteen sillä tavalla, että voidaan osoittaa, että paikka on kyseiselle toiminnalle sopiva.

Eli niin kauan kuin tässä lakia ja sisältövaatimuksia noudatetaan, maakunnat ja kunnatkin edelleen voivat tämän meillä olemassa olevan kaavahierarkian mukaisesti, totta kai, näitten paikallisten ja alueellisten olosuhteiden perusteella tehdä näitä järkeviä ratkaisuja. Tämähän on ollut se pääasiallinen kritiikki täällä maakunnan puolelta, että tämä lainsäädäntöuudistus merkitsisi sitä, että nämä kaupan hankkeet kiellettäisiin. Siitä ei ole kysymys, vaan siitä, että tämä suunnittelutarve osoitetaan selvemmin ja sen sisältövaatimuksia myöskin selkeytetään niin, että tämä tulee helpommaksi tulkita.

Mielestäni on hyvä, että tässä on aika joustavasti säädetty myös niin, että tässä maakuntakaavassa voidaan mainita tästä 2 000 neliöstä poikkeavakin alaraja eli sitäkin suurempi alaraja sen mukaan, mikä alueellisten olosuhteiden näkökulmasta katsotaan seudullista merkitystä omaavaksi kaupan yksiköksi. Eli se voi olla suurempikin, niin kuin käytössäkin jo on 5 000:ta ja 10 000:ta alarajana, ja tämä voidaan siis maakunnallisesti päättää.

Vastaavasti tämä kokonaisuus johtaa näitten täällä esitettyjen ja prosessin aikana esitettyjen pelkojen vastaisesti myös siihen, että ei ole suinkaan pakko niitä kaikkia autokauppoja ja puimurikauppoja laittaa sinne keskustatoimintojen alueelle. Hyvillä perusteilla ne on totta kai mahdollista ja viisasta sijoittaa jonnekin muualle.

Ympäristövaliokunta varsin tarkkaan harkitsi tätä 2 000 neliön alarajaa, joka tässä lainsäädännössä on mainittu. Asiantuntijakuulemisen jälkeen päädyimme siihen, että emme esittäneet siihen muutosta. Yhtenä merkittävänä tekijänä tässä oli myös se valiokunnan tietoon saatettu tosiseikka, että tälläkin hetkellä niin sanotun tilaa vaativan kaupan yksiköistä 83 prosenttia on pienempiä kuin 2 000 neliötä. Eli myös tämän tilaa vaativan kaupan yksiköt ovat pääosin tätä esitettyä alarajaa pienempiä.

Sitten, arvoisa puhemies, pari huomiota tähän keskusteluun vielä siitä, mitä täällä on esitetty.

Täällä on tuotu esiin se, että ympäristöministeriön ohjaus tämän maakuntakaavoituksen kuluessa ei ole toiminut sillä tavalla kuin pitäisi. Tästä tämä poru on aika suurelta osin myöskin aiheutunut, että on niin sanotusti hyvässä uskossa maakuntakaavaa valmisteltu yhdessä ministeriönkin virkamiesten kanssa ja sitten on tullut ikään kuin yllätyksenä maakunnalle, että vahvistusta ei tulekaan, että ministeriössä on todettu kaava lainvastaiseksi. Jos tällaisia tilanteita todella on, niin ohjausjärjestelmässä on kyllä parantamisen varaa, niin kuin täällä taisi ministerikin todeta.

Sitten toinen lyhyt huomio vielä tästä, että on esitetty muita mahdollisia ohjauskeinoja tämän kaupan sijainnin ohjaamiseksi, muun muassa kiinteistöveron käyttöä. No, on ihan paikallaan varmasti tällaisia asioita pohtia ja selvittää. Mutta itse olen kyllä miettinyt sitä, että jos esimerkiksi kaupan suuryksiköllä olisi korotettu kiinteistövero, niin eikö se edelleen lisää kunnan kannalta sitä houkuttelevuutta sillä tavalla, että tulee entistä suurempi insentiivi sijoittaa niitä kaupan suuryksiköitä oman kunnan alueelle, kun siitä tulee vielä lisäksi kiinteistöverokertymääkin. Eli näitä muita ohjauskeinoja täytyy kyllä hyvin tarkkaan punnita.

 

Timo Juurikkala 9.3.2011

Siirry sivun alkuun